logotype, logo, codetown logo, code town logo, code town logotype

>>

INFORMACJE PRAWNE

Informacje RODO

METODYKA POSTĘPOWANIA Z DANYMI KLIENTÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY, TWORZONYCH APLIKACJI ORAZ WYMIANY DANYCH Z PODWYKONAWCAMI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH WRAŻLIWYCH POLITYKI RODO.

MODUŁOWE SYSTEMY – To nasza specjalność!

Dokument prawny

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Code Town sp. z o.o. z siedzibą w Bystej, Juliana Fałata 4B/4, 43-360 Bystra Ślaska;
 2. Osobą, z którą mogę się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest Pan Arkadiusz Kraus pełniący funkcję Inspektora Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@codetown.space lub pod telefonem telefon 603-810-125;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przeprowadzenia przez Administratora czynności, o które Pani/Pan wnioskuje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. zawarcia z Administratorem Umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz późniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. zawarcia z Administratorem Umowy lub podjęcia na żądanie podmiotu, którego Pani/Pan reprezentuje działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz późniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  5. w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład (1) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (2) w ramach wewnętrznych celów administracyjnych, w tym analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora, (3) w celach archiwalnych i dowodowych, (4) w celu analitycznego doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów oraz procesów, a także w celu badania satysfakcji klientów, (5) w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora w drodze marketingu bezpośredniego oraz promocji produktów i usług realizowanych przez Administratora, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. organom uprawnionym do żądania dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności sądy, komornicy, Policja;
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. firmom informatycznym, windykacyjnym, a także agencjom marketingowym oraz innym podmiotom na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia;
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana lub przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje umowy z Administratorem, przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora wynikających z Umowy;
  2. w zakresie realizacji czynności, dla których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, do momentu odwołania takiej zgody;
  3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zawartych umów, przez okres zobowiązujący Administratora do wypełnienia tych obowiązków;
  4. w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu, stanowiącego podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przy czym w razie wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać moje dane w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub gdy Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;
 9. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;